foxtail orchid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foxtail orchid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foxtail orchid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foxtail orchid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • foxtail orchid

    any of various orchids of the genus Rhyncostylis having pink- to purple-marked white flowers in a dense cylindrical raceme

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).