trickery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trickery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trickery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trickery.

Từ điển Anh Việt

  • trickery

    /'trikəri/

    * danh từ

    ngón bịp; thủ đoạn gian trá, thủ đoạn quỷ quyệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet