wile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wile.

Từ điển Anh Việt

 • wile

  /wail/

  * danh từ

  mưu mẹo, mưu chước

  the wiles of the devil: mưu ma chước quỷ

  * ngoại động từ

  lừa, dụ, dụ dỗ

  to wile into: dụ vào

  to wile away the time

  giết thì giờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet