wiley post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiley post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiley post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiley post.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wiley post

    Similar:

    post: United States aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).