shenanigan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shenanigan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shenanigan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shenanigan.

Từ điển Anh Việt

  • shenanigan

    /ʃi'nænigən/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) điều vớ vẫn, điều vô nghĩa

    sự đánh lừa; sự chơi khăm, sự chơi ác

Từ điển Anh Anh - Wordnet