shenanigans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shenanigans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shenanigans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shenanigans.

Từ điển Anh Việt

  • shenanigans

    * danh từ, pl

    hành vi tai quái, hành vi bất kham

    sự bịp bợm; sự chơi khăm, sự lừa dối