trickle hydrodesulfurization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

trickle hydrodesulfurization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm trickle hydrodesulfurization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của trickle hydrodesulfurization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • trickle hydrodesulfurization

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hoạt động loại bỏ khí sunfua