put-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

put-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm put-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của put-up.

Từ điển Anh Việt

 • put-up

  /'put'ʌp/

  * tính từ

  (thực vật học) gian dối sắp đặt trước, bày mưu tính kế trước

  a put-up affair (job): việc đã được gian dối sắp đặt trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • put-up

  planned secretly

  it was a put-up job