put-put nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

put-put nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm put-put giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của put-put.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • put-put

    a small gasoline engine (as on motor boat)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).