put writer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

put writer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm put writer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của put writer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • put writer

    * kinh tế

    Người bán hợp đồng Put option