put-off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

put-off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm put-off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của put-off.

Từ điển Anh Việt

  • put-off

    /'putɔ:f/

    * danh từ

    sự hoân lại, sự để chậm lại

    sự lảng tránh