retirement annuity policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retirement annuity policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retirement annuity policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retirement annuity policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • retirement annuity policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm niên kim hưu trí