retirement annuity insurance policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retirement annuity insurance policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retirement annuity insurance policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retirement annuity insurance policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • retirement annuity insurance policy

    * kinh tế

    đơn bảo hiểm niêm kim hưu trí