adjourn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjourn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjourn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjourn.

Từ điển Anh Việt

 • adjourn

  /ə'dʤə:n/

  * ngoại động từ

  hoãn, hoãn lại, để lại

  to adjourn the meeting until tomorrow: hoãn cuộc họp đến ngày mai

  ngừng (buổi họp...) để sau họp lại

  * nội động từ

  ngừng họp chung để họp riêng (từng ban...)

  dời sang một nơi khác (để hội họp)

  when dinner was over the guests adjourned to the sitting-room: cơm xong, khách khứa dời sang phòng khách

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjourn

  close at the end of a session

  The court adjourned

  Synonyms: recess, break up

  break from a meeting or gathering

  We adjourned for lunch

  The men retired to the library

  Synonyms: withdraw, retire