adjournment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjournment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjournment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjournment.

Từ điển Anh Việt

 • adjournment

  /ə'dʤə:nmənt/

  * danh từ

  sự hoãn lại

  sự dời sang một nơi khác (để hội họp); sự chuyển chỗ hội họp

  sự ngừng họp (để sau này họp lại, hoặc để họp phân tán)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adjournment

  * kinh tế

  ngưng họp (để sau lại họp)

  sự hoãn lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjournment

  the termination of a meeting

  Synonyms: dissolution

  the act of postponing to another time or place