process table nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

process table nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm process table giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của process table.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • process table

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bảng quá trình