address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address.

Từ điển Anh Việt

 • address

  /ə'dres/

  * danh từ

  địa chỉ

  bài nói chuyện, diễn văn

  cách nói năng; tác phong lúc nói chuyện

  sự khéo léo, sự khôn ngoan

  (số nhiều) sự ngỏ ý, sự tỏ tình, sự tán tỉnh

  to pay one's addresses to a lady: tán tỉnh một bà, tỏ tình với một bà

  (thương nghiệp) sự gửi đi một chuyến tàu hàng

  * ngoại động từ

  đề địa chỉ

  to a letter: đề địa chỉ trên một bức thư

  gửi

  to address a letter to somebody: gửi một bức thư cho ai

  xưng hô, gọi

  how to address an ambassador: xưng hô như thế nào với một đại sứ

  nói với, nói chuyện với, diễn thuyết trước; viết cho

  to oneself to someone: nói với ai; viết (thư) cho ai

  to address an audience: nói với thính giả, diễn thuyết trước thính giả

  to address oneself to chăm chú, toàn tâm toàn ý

  to address oneself to a task: toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ

  (thể dục,thể thao) nhắm

  to address the ball: nhắm quả bóng (trước khi đánh gôn)

 • address

  (Tech) địa chỉ; vị trí; định đia chỉ, định vị (d/đ)

 • address

  địa chỉ

  current a. địa chỉ hiện đại

  fast a. địa chỉ cố định

  floating a. địa chỉ di động

  start a. địa chỉ [ban đầu, xuất phát]

  zero a. địa chỉ không, địa chỉ zerô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address

  * kinh tế

  địa chỉ

  * kỹ thuật

  địa chỉ

  định địa chỉ

  gán địa chỉ

  xây dựng:

  đánh địa chỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • address

  (computer science) the code that identifies where a piece of information is stored

  Synonyms: computer address, reference

  the place where a person or organization can be found or communicated with

  the act of delivering a formal spoken communication to an audience

  he listened to an address on minor Roman poets

  Synonyms: speech

  the manner of speaking to another individual

  he failed in his manner of address to the captain

  a sign in front of a house or business carrying the conventional form by which its location is described

  written directions for finding some location; written on letters or packages that are to be delivered to that location

  Synonyms: destination, name and address

  the stance assumed by a golfer in preparation for hitting a golf ball

  speak to

  He addressed the crowd outside the window

  Synonyms: turn to

  give a speech to

  The chairman addressed the board of trustees

  Synonyms: speak

  put an address on (an envelope)

  Synonyms: direct

  direct a question at someone

  address or apply oneself to something, direct one's efforts towards something, such as a question

  greet, as with a prescribed form, title, or name

  He always addresses me with `Sir'

  Call me Mister

  She calls him by first name

  Synonyms: call

  access or locate by address

  speak to someone

  Synonyms: accost, come up to

  adjust and aim (a golf ball) at in preparation of hitting

  Similar:

  savoir-faire: social skill

  cover: act on verbally or in some form of artistic expression

  This book deals with incest

  The course covered all of Western Civilization

  The new book treats the history of China

  Synonyms: treat, handle, plow, deal