addressable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • addressable

  * kỹ thuật

  định địa chỉ

  xây dựng:

  khả định

  toán & tin:

  khả lập địa chỉ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • addressable

  capable of being addressed

  addressable memory