addressable storage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressable storage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressable storage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressable storage.

Từ điển Anh Việt

  • addressable storage

    (Tech) bộ trữ định địa chỉ được