address bus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address bus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address bus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address bus.

Từ điển Anh Việt

  • address bus

    (Tech) mẫu tuyến địa chỉ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address bus

    * kỹ thuật

    buýt địa chỉ