address code nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address code nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address code giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address code.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address code

    * kỹ thuật

    mã địa chỉ