address (add) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address (add) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address (add) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address (add).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address (add)

  * kỹ thuật

  địa chỉ

  toán & tin:

  ghi địa chỉ

  lập địa chỉ