address family nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address family nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address family giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address family.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address family

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    họ địa chỉ