address space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address space

    * kỹ thuật

    vùng địa chỉ

    toán & tin:

    không gian địa chỉ