address mask nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address mask nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address mask giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address mask.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address mask

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mặt nạ địa chỉ