address unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address unit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đơn vị địa chỉ