address key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address key

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khóa địa chỉ