address call nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address call nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address call giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address call.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address call

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    gọi theo địa chỉ