address file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tệp địa chỉ