address name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address name.

Từ điển Anh Việt

  • address name

    (Tech) tên địa chỉ