address coding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address coding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address coding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address coding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address coding

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự lập mã địa chỉ