address format nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address format nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address format giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address format.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address format

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  dạng thức địa chỉ

  định dạng của địa chỉ

  định dạng địa chỉ

  format của địa chỉ

  khổ địa chỉ

  khuôn (mẫu) địa chỉ

  điện tử & viễn thông:

  khuôn địa chỉ

  xây dựng:

  kiểu dạng địa chỉ