address track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address track.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address track

    * kỹ thuật

    rãnh địa chỉ

    toán & tin:

    vết địa chỉ