address status nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address status nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address status giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address status.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address status

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trạng thái địa chỉ