address line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address line

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đường địa chỉ