address part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address part.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address part

  * kỹ thuật

  phần địa chỉ

  toán & tin:

  bộ phận địa chỉ

  trường địa chỉ