addressless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressless.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addressless

    * kinh tế

    không ghi địa chỉ