addressless instruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressless instruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressless instruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressless instruction.

Từ điển Anh Việt

  • addressless instruction

    (Tech) chỉ thị không địa chỉ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addressless instruction

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lệnh không địa chỉ