address switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address switch

    * kỹ thuật

    chuyển đổi địa chỉ