addressed to nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressed to nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressed to giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressed to.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addressed to

    * kinh tế

    được gửi cho