addressed call mode (acm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressed call mode (acm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressed call mode (acm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressed call mode (acm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addressed call mode (acm)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ gọi theo địa chỉ