addressed modifier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressed modifier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressed modifier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressed modifier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addressed modifier

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cái biến đổi địa chỉ