address cards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address cards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address cards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address cards.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address cards

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thẻ địa chỉ