address mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address mode.

Từ điển Anh Việt

 • address mode

  (Tech) kiểu địa chỉ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • address mode

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  chế độ địa chỉ

  kiểu địa chỉ