address list nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address list nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address list giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address list.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address list

    * kỹ thuật

    danh sách địa chỉ