address pool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address pool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address pool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address pool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address pool

    * kỹ thuật

    vùng địa chỉ

    điện tử & viễn thông:

    vũng địa chỉ