address mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address mark

    * kỹ thuật

    nhãn địa chỉ

    toán & tin:

    dấu địa chỉ