address word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address word.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address word

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    từ địa chỉ