address bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • address bit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bit địa chỉ