address marker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

address marker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm address marker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của address marker.

Từ điển Anh Việt

  • address marker

    (Tech) bộ đánh dấu địa chỉ